W wyniku przeprowadzonego w dniu 30.05.2021 r.  Walnego Zebrania członków Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
 
Jadwiga Zaucha - Prezes Zarządu
Janusz Kornaś  - V-ce Prezes Zarządu
Stanisław Górka - Sekretarz
Tomasz Łabędź  - Skarbnik
Stanisław Barnaś- członek

 

Od dnia 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

 

Koło Pszczelarzy Skrzyszów zapraszana na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła,   które odbędzie się 30 maja (niedziela) o godz. 12.30 I termin lub o  godz. 12.45 II termin w siedzibie koła w Łękawicy 281 A.

 PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PSZCZELARZY W SKRZYSZOWIE 

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu
 4. Wybór sposobu głosowań(tajne lub jawne).
 5. Wybór komisji:
 • Wyborczej
 • Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdania:
 • Zarządu,
 • Finansowe,
 • Komisji Rewizyjnej.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (prawomocność podejmowania uchwał).
 2. Dyskusja.
 3. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd PgZP
 4. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dot. listy kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd PgZP
 1. Głosowanie – wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd PgZP.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję skrutacyjną.
 3. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Dyskusja nad wnioskami.
 6. Podjęcie Uchwał i przyjęcie kierunków pracy na rok 2021.
 7. Zamkniecie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła w Skrzyszowie.